Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
MIEJSKO-GMINNA BIBLITEKA PUBLICZNA W PRASZCE


Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2022:

Rokiem Marii Grzegorzewskiej - naukowca, pedagoga specjalnego i działaczki społecznej. W tym roku mija 100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), którego była założycielką i patronką. Jak przypomniał Sejm w podjętej uchwale, „mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła ona stwierdzenie: Nie ma kaleki – jest człowiek. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej".

Rokiem Marii Konopnickiej - jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, twórczyni "Roty”. W maju 2022 r. przypada 180. rocznica Jej urodzin. Maria Konopnicka „dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze”

Rokiem Ignacego Łukasiewicza - twórcy światowego przemysłu naftowego.  W tym roku przypada 200 rocznica urodzin oraz 140. rocznica jego śmierci. Sejm zdecydował o ustanowieniu 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza „szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej oraz wynalezienie lampy naftowej. Podkreślono zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego, wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był on także filantropem i działaczem społecznym.

Rokiem Józefa Mackiewicza -  jednego z największych pisarzy polskich.  W swej twórczości „przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego na tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej”. W 120 rocznicę Jego śmierci Sejm ustanowił pisarza patronem 2022 r., „uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi".

Rokiem Wandy Rutkiewicz - himalaistki, pierwszej Polki na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. W maju 2022 r. mija 30 rocznica Jej śmierci. Wanda Rutkiewicz była prekursorką kobiecych zespołów górskich. W latach 80. należała do „Solidarności”, działała też w opozycji demokratycznej.

Rokiem Józefa Wybickiego - autora polskiego hymnu narodowego, wielokrotnego posła na Sejm oraz uczestnika prac wdrażających Konstytucję 3 Maja. W tym roku będziemy obchodzić 275. rocznicę jego urodzin oraz 200 rocznicę śmierci. 225 lat temu powstała „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która stała się naszym hymnem narodowym.

Rokiem Romantyzmu Polskiego - „w 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się wówczas epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej”.

Więcej na stronie internetowej Sejmu.


Senat Rzeczypospolitej ogłosił rok 2022:Rokiem Władysława Bartoszewskiego - historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz, a po wojnie działał na rzecz pojednania między Polakami, Niemcami i Żydami. Jego osobista historia, historia jego miasta i kraju służyła mu do stawiania tamy dla nurtów ideologicznych, które relatywizowały tragiczną przeszłość”. Podkreślono też, że Władysław Bartoszewski chciał, byśmy pozostali wierni jego maksymie: „Warto być przyzwoitym!”. „Senat składa hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej RP”

Rokiem Bronisława Geremka - jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. W 2022 r. mija 90. rocznica jego urodzin.  „Bronisław Geremek był polskim patriotą poczuwającym się do odpowiedzialności za losy kraju. Mimo szykan i prześladowania nigdy nie brał pod uwagę wyjazdu z Polski. Współtworzył opozycję demokratyczną w PRL. Ustanawiając rok 2022 Rokiem Bronisława Geremka, Senat RP oddał Mu szczególny hołd, wyraził szacunek oraz wielkie uznanie dla Jego dokonań świadczących o umiłowaniu Ojczyzny i rodaków.”

Rokiem Ignacego Łukasiewicza - naukowca, pioniera przemysłu naftowego i działacza niepodległościowego. W 2022 r. przypada 200. rocznica Jego urodzin i 140. rocznica śmierci. Senat RP przypomniał jego działalność jako twórcy przemysłu naftowego oraz jego największy wynalazek – lampę naftową. Podkreślono również jego zaangażowanie w działalność niepodległościową oraz wielkie zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski.”

Rokiem Brunona Schulza - artysty, prozaika i krytyka literackiego. W tym roku będziemy obchodzić 130. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę śmierci. Senat zwrócił uwagę, że jest on niewątpliwie jednym z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX w., a jego utwory weszły do kanonu literatury światowej i są znane nawet w najodleglejszych kulturowo rejonach świata.  „Jako człowiek o niezwykłej wyobraźni, inteligencji i kreatywności (…) z pewnością zasługuje na miano ambasadora polskiej kultury na świecie”.

Rokiem Botaniki - w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Senat RP podjął uchwałę o ogłoszeniu 2022 r. Rokiem Botaniki.  „Docenienie wielkiej roli Towarzystwa w badaniach naukowych, działaniach chroniących przed zapomnieniem dorobek i historię polskiej botaniki, a także w upowszechnianiu wiedzy o tej szczególnej części przyrody ze wszech miar zasługuje na wyróżnienie”.  W ten sposób Izba uhonorowała polskich botaników i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Więcej na stronie internetowej Senatu.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2021

W piątek 27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Uhonorowano: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki
i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego
i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne
i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin) to wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida”.

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu
i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu.

W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin poety.

Tadeusz Różewicz to wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik
i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego.
W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. „Filozoficzna
i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

Izba uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci,
a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Źródło: sejm.gov.pl


 

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda. Jak przypomniano, przypada wówczas 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci „wybitnego pisarza, dziennikarza
i publicysty” i Sejm „w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd”.

Uchwała została przez posłów przyjęta w nocy w czwartku na piątek przez aklamację.

„Leopold Tyrmand, autor kultowej powieści Zły i bezkompromisowego Dziennika 1954 był jednym
z najbardziej oryginalnych prozaików polskich drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną” - napisano w uchwale, którą przed głosowaniem odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Przytoczono w niej słowa pisarza: „Nie pójdę na żadną służebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie niczego w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne i godne mej lojalności”. „Te słowa, notowane do szuflady w czarną stalinowską noc, można uznać za życiowe credo Pisarza. Zbigniew Herbert pisał: »Na jego postawie moralnej wzorowałem się i naprawdę nie wiem, czy przeżyłbym bez niego te ciemne czasy«” - podkreślono.

Jak zaznaczono, pisarstwo Tyrmanda i jego postawa stanowiły wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. „Był on nie tylko bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszawskiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego w czasach stalinowskich jazzu. »Nikt, kto skłonny jest walczyć o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę kulturą, zbrodnię przyzwoitością, niewolę wolnością - na mocy dekretu komunistycznych władców« - pisał” - głosi uchwała.

W połowie lat 60. Tyrmand zdecydował się na emigrację. „Zza oceanu celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie Cywilizacja komunizmu uznał ten ustrój za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość. W epoce kontrkultury i młodzieżowego buntu Tyrmand był ważnym głosem amerykańskiego konserwatyzmu. »Pozostawił miłośnikom wolności na całym świecie wspaniałe dziedzictwo« - napisał po Jego śmierci prezydent Ronald Reagan” - dodano w uchwale.

źródło: PAP, Anna Kondek-Dyoniziak, za: książka.net.pl