Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Praszce

Zastosowane zwroty w informacji :
Biblioteka – oznacza Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy w Praszce, składającą się
z biblioteki centralnej oraz czterech filii
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe Biblioteka przetwarza,
w co najmniej jednym z celów, wskazanych w niniejszej informacji.

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Praszce, z siedzibą Plac Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta.

2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pani / Pan kontaktować poprzez :
adres e-mail: iod@praszka.pl
numer telefonu:   + 48 34 35 92 482
lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Biblioteka przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawę
o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach:
– wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych
– w celach statystycznych,
– realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,
– zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,
– kierowania oferty marketingowej przez Bibliotekę Główną i jej filie.
Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.
Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w pkt 1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
W odniesieniu do osoby małoletniej, przesyłanie informacji marketingowej oraz zaproszeń na wydarzenia będzie następować po akceptacji odpowiednich klauzul zgód, które tego dotyczą.

6. Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę
– Przeniesienie danych do archiwum.
– Badania historyczne i naukowe.
– Audyt lub postępowania wyjaśniające.

7. Biblioteka może przetwarzać następujące dane :
– Imię i nazwisko.
– Pesel.
– Adres zamieszkania.
– Nr telefonu.
– Adres e-mail.
– Nr karty bibliotecznej.
– Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

8. Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
– na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– na podstawie pisemnej zgody Użytkownika,
– na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.

9. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód
i innych oświadczeń Użytkownika.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym, jeśli nie posiada zobowiązań wobec Biblioteki.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną. Cofnięcie zgody przez Użytkownika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.