Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce

Deklaracja dostępności strony internetowej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://www.bpmig-praszka.wbp.opole.pl/

Data publikacji strony internetowej: 10.07.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 01.03.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-17

Treści lub funkcje niedostępne

Brak skalowalności czcionki i możliwości wyboru tła kontrastowego (opcja ta istnieje
w przypadku podstrony katalogu on-line)

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (opcja ta istnieje w przypadku podstrony katalogu on-line)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

adres e-mail: biblioteka.praszka@op.pl, telefon: 662 607 630

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy mieści się w kamienicy w rynku, przy placu Grunwaldzkim 15 w Praszce. Obiekt biblioteczny posiada podejście do budynku z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (czterostopniowe, wysokie schody), poręcze.
W ramach trudności z wejściem, pracownik Biblioteki wychodzi do Czytelnika

Dostosowanie schodów

Schody w Bibliotece Publicznej w Praszce są czterostopniowe i zabezpieczone obustronną poręczą.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony ulicy Biblioteki Publicznej w Praszce znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Bibliotece Publicznej obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Do dyspozycji czytelników są powiększalniki (lupy), ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Każdy czytelnik Biblioteki Publicznej w Praszce może bezpłatnie skorzystać ze stanowiska komputerowego i łącza internetowego oraz z katalogu on-line.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1. zapewnienie komunikacji z Biblioteką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami  - pracownik Biblioteki schodzi do Czytelnika z niepełnosprawnością ruchową.

Pozostałe filie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce

W żadnej w bibliotek nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia w Ganie, mieszcząca się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ganie

e-mail: gana.biblioteka@op.pl

czynna: wtorek 12.00 – 17.00
czwartek 12.00 – 17.00

Filia w Kowalach, mieszcząca się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kowalach

e-mail: kowale.biblioteka@op.pl

czynna: poniedziałek 12.00 – 17.00
środa 12.00 – 17.00

Filia w Strojcu, mieszcząca się
w budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu

e-mail: strojec.biblioteka@op.pl

czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 12.00 do 17.00
wtorek  -  nieczynna

Filia w Wierzbiu, mieszcząca się w budynku OSP

e-mail: wierzbie.biblioteka@op.pl

czynna: wtorek, środa, czwartek, piątek 13.00 – 18.00
poniedziałek nieczynne

Kontakt telefoniczny z filiami możliwy poprzez tel. do Biblioteki głównej: 34 359 19 22